Ontwikkelvisie van de 4 locaties

Groen

De vier locaties hebben allen een eigen kwaliteit waarbij bestaande bomen een belangrijke rol innemen. De bestaande groenstructuur wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Om de bebouwing en de openbare ruimte nog vanzelfsprekender op elkaar te laten aansluiten wordt dit versterkt door de aanvulling van hagen, struiken en een boomgaard. Hierdoor is de bestaande groenstructuur verweven met de bebouwing op de vier locaties.

Bebouwing

Voor alle vier de locaties geldt dat de bouwmassa moet passen in de omgeving. Er is niet gestreefd naar afwijkende of platte woningbouw, maar er is gezocht naar volumes en types die passen in de omringende bebouwing. De identiteit ontleent zich niet zozeer door de materialisatie van het plan, maar door de positionering van de woningen en de relatie met de rest van de bebouwing. Voor alle vier de locaties worden er kleine eenheden voorgesteld, altijd met kap. Voor een aantal locaties betreft dit een zadeldak en bij andere een lessenaarskap.

Het erf

Op de twee schoollocaties hebben scholen gestaan in een groene setting. Vanzelfsprekend wordt er gezorgd dat de achterkanten van de bestaande bebouwing zoveel mogelijk uit het zicht worden gehouden. Omdat de woonstructuur van het erf goed past in Twello hebben we ook onderzocht of het principe van een erf toepasbaar is op de locaties.

Waarom een erf?

In ons team hebben we veel gesprekken gehad over voor wie wij willen ontwerpen en wat voor woonklimaten er ontbreken in Twello. Wonen aan een erf vertelt ons iets over de manier van wonen. Veel van de woningen in Twello kennen een ruime ontsloten achtertuin met een anonieme voorzijde. Wonen aan een erf gaat veel meer over samenhang, onderlinge verbondenheid, elkaar kennen en helpen. Ons team is van mening dat dit nu voor alle groepen bewoners van toepassing is. Dit geldt voor senioren, jonge gezinnen, alleenstaanden maar ook twee verdieners. Dit kan gaan over ontmoetingsplekken, gemeenschappelijk gereedschap, tuinonderhoud of een gezamenlijke auto.

Inrichting

Om maximaal te profiteren van de huidige groene schoonheid minimaliseren we de verharding in het inrichtingsontwerp. Slingerende schelpenpaden tussen de bomen in plaats van rechtgetrokken betonnen trottoirs. Alle parkeerplaatsen en extensieve rijbanen worden uitgevoerd in open verharding.

Boombescherming

De bestaande bomen in volle wasdom zijn ons veel waard. Belangrijker is wellicht het feit dat de bomen heel veel waard zijn voor de buurtbewoners. Onze ontwerpen zijn afgestemd op deze beeldbepalende bomen. Daar waar er toch tot kap van bomen dient te worden overgegaan worden er elders in het plangebied nieuwe bomen aangeplant ter compensatie. Door de gemeente is bepaald welke bomen aangemerkt zijn als waardevol en dus behouden moeten worden.