Bestemminsplan

In overleg  met de gemeente Voorst heeft BNC Ontwikkeling op basis van de inbreng van omwonenden de plannen waar mogelijk aangepast en op basis van een zorgvuldige afweging aangegeven waar dit niet mogelijk of wenselijk is. De uitkomst van het communicatietraject met de buurt is verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan.  Dit ontwerp van het bestemmingsplan is door de gemeente Voorst in procedure gebracht. Hieronder de verwijzing naar de officiële publicatie van de gemeente en de link naar het bestemmingsplan voor de 4 Erven.

 

Ontwerpbestemmingsplan De Vier Erven, Twello, ontwerpbeeldkwaliteitplan, ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te stellen en kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 4 maart 2021 liggen voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage een ontwerp van het bestemmingsplan De Vier Erven, Twello (NL.IMRO.0285.171049-OW00), een ontwerp van het bijbehorende beeldkwaliteitplan en een ontwerp van het besluit geen exploitatieplan vast te stellen. Door de corona-uitbraak kunt u deze stukken alleen op afspraak inzien in de tijdelijke huisvesting van de gemeente Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello. Hiervoor maakt u een afspraak met Stijn Braakman. Zijn telefoonnummer is 0571-27 92 74. Komt u naar het gemeentehuis? Dan vragen wij u om te letten op de landelijke hygiënemaatregelen en een mondmasker te dragen. Voor uw eigen gezondheid en die van onze medewerkers.

Bekijk de digitale stukken ook op www.ruimtelijkeplannen.nl via de link. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/oep/?planidn=NL.IMRO.0285.171049-OW00

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige schoollocaties aan de Troelstralaan en de Abraham Kuyperstraat en de spoorlocaties Frans Halsstraat en Koningin Julianastraat in Twello. Doel van het plan is woningbouw mogelijk te maken op de vier locaties.

Om de beoogde beeldkwaliteit van het plan te garanderen, is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt het beeldkwaliteitplan voor het plangebied het wettelijk toetsingsinstrument voor welstand in de plaats van de Welstandsnota.

 

Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer, ook bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan De Vier Erven, Twello. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die voor deze ontwikkelingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in de tijdelijke huisvestiging van de gemeente Voorst.

 

Zienswijze

Tijdens de bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Voorst. Het e-mailadres is raad@voorst.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan De Vier Erven, Twello. Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact op met Stijn Braakman.

Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dus dat als u het niet eens bent met het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit, u hierover (ook) een zienswijze bij de gemeenteraad (raad@voorst.nl) naar voren kunt brengen bij het ontwerpbestemmingsplan.

Twello, 3 maart 2021

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.A. Wolbers-Cents, secretaris

Troelstralaan

Voormalige locatie De Oase

luchtfoto troelstra

Abraham Kuyperstraat

Voormalige locatie De Kruimelkring

luchtfoto abr kuyper

Frans Halsstraat

Locatie Kajak & Twellose Accordeon Vereniging

Frans Halsstraat -luchtfoto

Koningin Julianastraat

Weiland tegenover Medisch Centrum Twello

Kon Julianastraat - luchtfoto